2813. Offshore windturbinepark Q4-West

In verband met het verleggen van scheepvaartroutes wil Eneco het vergunde maar nog niet gerealiseerde windpark Scheveningen Buiten verplaatsen naar een locatie ten westen van het al vergunde maar ook nog niet gerealiseerde windpark Q4. Eneco noemt het nieuw aan te vragen windpark Q4-West. Voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-2013 Kennisgeving MER
31-05-2013 Ter inzage legging MER
02-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
23-09-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER + aanvulling
Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie het bevoegd gezag laten weten dat het MER nog niet alle essentiële informatie bevatte om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Zij adviseerde een aanvulling op het MER te maken en nader in te gaan op de bepaling en beoordeling van de gevolgen voor zeezoogdieren. Voor de besluitvorming achtte zij het essentieel dat bij de beoordeling van de gevolgen voor zeezoogdieren wordt uitgegaan van een goede en realistische ‘worstcase’-effect-beschrijving. Na toetsing van het MER en de aanvulling, vindt de Commissie dat alle essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: prof. dr. Josee van Eijndhoven
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco Wind B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 10 jul 2018