2820. Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Het project 'Droge Voeten 2050' richt zich op het tegengaan van wateroverlast in het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest. Hiertoe worden verschillende waterhuishoudkundige maatregelen genomen, waaronder inrichting van waterbergingsgebieden en uitbreiding van gemaalcapaciteit. De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor het vaststellen van een 'advies droge voeten 2050', dat zonodig wordt verankerd in provinciale omgevingsplannen van Groningen, Drenthe en Fryslân.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-07-2013 Aankondiging start procedure
26-07-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-11-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2014 Kennisgeving MER
30-06-2014 Ter inzage legging MER
18-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport en de bijbehorende studies laten alternatieven zien om ‘droge voeten‘ te houden. Denk aan nieuwe waterbergingsgebieden, extra gemaalcapaciteit en slimme oplossingen om water vast te houden, bijvoorbeeld vanwege natuur. Het MER onderbouwt de gemaakte keuzes goed en biedt ook nuttige informatie voor het vervolgproces, doordat kansen en mogelijke (milieu)risico’s van de maatregelen worden benoemd.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt vooral de volgende informatie van belang voor het MER:

  • Onderbouwing van probleem- en doelstellingen voor 2025, met een doorkijk naar 2050, inclusief de onzekerheden daarbij.
  • Beschrijving van alternatieven, op basis van een onderbouwing van de hiervoor geselecteerde kansrijke maatregelen.
  • Doelbereik van de maatregelen en alternatieven en kansen om een bijdrage te leveren aan het behalen van andere doelstellingen.
  • Gevolgen van afzonderlijke maatregelen en maatregelpakketten voor Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
dr. Henk Everts

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen
Waterschap Noorderzijlvest
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 18 sep 2014