2821. Verplaatsing melkveebedrijf Koonstra te Vinkenbuurt

Melkveebedrijf Koonstra wil het bedrijf verplaatsen van de Koloniedijk naar de Oude Zwolseweg in Vinkenbuurt. Op deze plaats zal een nieuw bedrijf gebouwd worden en de veestapel uitgebreid. Hiervoor dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Voor de besluitvorming over deze wijziging wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-07-2013 Kennisgeving MER
04-07-2013 Ter inzage legging MER
11-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft een duidelijke beschrijving van het voornemen, de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan en de effecten voor het milieu. De Commissie vindt dat het MER de essentiele informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming.
Uit het MER blijkt dat de effecten van stikstofdepositie vanuit de nieuwe locatie gesaldeerd worden met die van de te saneren oude locatie en de aankoop van extra ammoniak in de directe omgeving. Het plan-MER geeft een goed inzicht in het proces van locatiekeuze. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Melkveebedrijf Koonstra

Bevoegd gezag
Gemeente Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 17 feb 2015