2830. Bestemmingsplan Oukoop-Negenviertel, gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Voor de realisatie van een deel van de EHS, herziet de gemeente Bodegraven-Reewijk het bestemmingsplan 'Polder Oukoop-Negenviertel'. Omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Het MER geeft inzicht in de transformatie van de polder van een sterk op grondgebonden veehouderij gericht gebied naar een op natuurontwikkeling gericht gebied. In dit gebied is in de toekomst nog één extensieve rundveehouderij actief.  

Procedure en adviezen

Toetsing
17-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-09-2013 Kennisgeving MER
05-09-2013 Ter inzage legging MER
11-11-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij de toetsing van het MER signaleert de Commissie een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.
Deze tekortkomingen betreffen de wijze waarop natuurdoelen worden gerealiseerd, de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en de gevolgen voor beschermde soorten. Verder ontbreekt in het MER een representatieve samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Willem Foppen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 11 nov 2013