2831. Bestemmingsplan landelijk gebied Opmeer

De gemeente Opmeer herziet het bestemmingsplan landelijk gebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-12-2013 Kennisgeving MER
30-12-2013 Ter inzage legging MER
13-03-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • Stikstofdepositie: de onderbouwing van de conclusie dat de effecten op Natura 2000-gebieden als neutraal worden beoordeeld is onvoldoende transparant. Er is niet overtuigend aangetoond dat de depositie van stikstof niet toeneemt op daarvoor gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden.
  • Landschappelijke en aardkundige waarden: er is geen adequate inventarisatie gegeven van de aanwezige waarden en de wijze van bescherming is globaal aangegeven, zodat niet met zekerheid kan worden geconcludeerd dat deze waarden afdoende worden beschermd.
  • Weidevogelgebieden: niet alle mogelijke effecten en mitigerende maatregelen voor weidevogelgebieden zijn beschreven. Evenmin is uitgewerkt welke aantasting door de gemeente als onevenredig wordt beoordeeld en in hoeverre deze beoordeling in overeenstemming is met de bepalingen van de PRVS.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan buitengebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ing. Hilko Ellen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Opmeer

Bevoegd gezag
Gemeente Opmeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 mrt 2014