2845. Bestemmingsplan buitengebied Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het landelijk gebied. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor onder andere ontwikkeling van veehouderijen. Vanwege de mogelijke negatieve gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden is voor dit plan een Passende beoordeling opgesteld. Ter onderbouwing van de besluitvorming is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-09-2013 Kennisgeving MER
19-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2013 Ter inzage legging MER
03-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER alle milieu-informatie bevat om het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied een volwaardige plaats te geven, maar wijst erop dat de benodigde effectieve mitigerende maatregelen niet als zodanig in het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 03 dec 2013