2855. Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, Terneuzen

De gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports willen een gebundeld buisleidingstelsel realiseren binnen de gemeente, genaamd de Multi Utility Providing-strook. De gemeente wil een ruimtereservering voor de MUP-strook vast leggen in een nieuwe gemeentelijke Structuurvisie Buisleidingen. Voor de besluitvorming over de structuurvisie is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-11-2013 Kennisgeving MER
28-11-2013 Ter inzage legging MER
29-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies
Het MER geeft een complete onderbouwing van het nut en noodzaak en daaraan gekoppelde toetsing op doelbereik. Bij de keuze voor het voorkeurstracé worden knelpunten zoals kwetsbare natuur en landschappelijke waarden zo veel mogelijk ontzien. Met mitigerende maatregelen en optimalisatie van het deeltracé nabij Natura 2000-gebied Canisvliet kunnen mogelijke effecten nog meer vermeden worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Bert Sman
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terneuzen
Zeeland Seaports

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C08 2011: buisleiding
D08.1 2011: buisleiding
D08.2 2011: aardgasleiding

Bijgewerkt op: 29 jan 2014