2856. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Opsterland

De gemeente Opsterland wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-10-2013 Kennisgeving MER
04-11-2013 Ter inzage legging MER
05-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER wordt veel gebiedsspecifieke landschappelijke informatie gegeven en geïllustreerd met kaartmateriaal. De kernkwaliteiten van het buitengebied en de landschappelijke inpassing van ontwikkelingen worden goed in beeld gebracht. In het MER ontbreekt echter nog informatie die volgens de Commissie essentieel is:

  • Een beschrijving van de huidige feitelijke situatie met daar in de aantallen dieren die als vergelijkingsbasis voor de Passende beoordeling moet dienen en die tevens als plafond voor de maximale dieraantallen in het plangebied kan worden gebruikt.
  • Inzicht in de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan en de milieugevolgen daarvan op natuur en leefomgeving (geur, fijn stof).
  • Een beschrijving van de maatregelen waarmee negatieve effecten gemitigeerd worden. In het MER is niet aannemelijk gemaakt dat de maatregelen om stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tegen te gaan voldoende uitvoerbaar en effectief zullen zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Opsterland

Bevoegd gezag
Gemeente Opsterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 24 feb 2014