2857. Structuurvisie uitbreiding regionaal bedrijventerrein Laarberg, gemeente Oost-Gelre

Gemeente Oost Gelre stelt een structuurvisie op voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Laarberg. Op een groot deel van het terrein zijn categorie 5.1 bedrijven toegestaan. De structuurvisie is plan-m.e.r.-plichtig gezien de aard en omvang van voorziene ontwikkelingen (zware bedrijvigheid) en de op voorhand niet uit te sluiten significante effecten op Natura 2000-gebieden (een Passende beoordeling in het kader van Natuurbeschermingswet 1998 is verplicht).

Procedure en adviezen

Toetsing
12-09-2013 Kennisgeving MER
13-09-2013 Ter inzage legging MER
04-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies
De Commissie vindt dat het MER prettig leesbaar is en dat over het algemeen duidelijk uit het MER blijkt hoe de milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij het opstellen van de structuurvisie. Dat geldt in het bijzonder voor de informatie over beschermde soorten in het plangebied. Het MER geeft ook een voldoende compleet beeld van de milieueffecten voor het nemen van een besluit over de structuurvisie, met uitzondering van de effecten van stikstofdepositie op de omringende Natura 2000-gebieden. Uit het MER/ Passende beoordeling blijkt namelijk niet dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omringende Natura 2000-gebieden door de toename van stikstofdepositie met zekerheid kan worden uitgesloten. De Commissie vindt daarom dat in het MER/ Passende beoordeling nog essentiële informatie voor de besluitvorming ontbreekt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
dr. Nico de Vries
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oost Gelre

Bevoegd gezag
Gemeente Oost Gelre

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 17 dec 2013