2864. Bestemmingsplan buitengebied Bladel

De gemeente Bladel herziet het bestemmingsplan buitengebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-11-2013 Kennisgeving MER
21-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-11-2013 Ter inzage legging MER
20-01-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
26-02-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en advies aanvulling op het MER
Tijdens de toetsing liet de Commissie weten dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig was of geen goed beeld gaf. De tekortkomingen gingen over:

  • Het niet navolgbaar in beeld brengen van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden door toename van stikstofdepositie.
  • Geen inzicht bieden van de maximale cumulatieve gevolgen van geurhinder.
  • Inzicht in de verwachte negatieve landschappelijke effecten.
  • De gevolgen voor flora en fauna.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de gelegenheid te hebben een aanvulling op het MER op te stellen.

De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling samen de essentiële informatie bevatten om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bladel

Bevoegd gezag
Gemeente Bladel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 27 feb 2014