2871. Waterbeheerplan Aa en Maas

Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw Waterbeheerplan op. Daarin worden strategische beleidskeuzes gemaakt voor het waterbeheer in de periode 2016-2021. Voor de besluitvorming hierover wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Doordat de m.e.r.-procedure vroeg in het planproces is gestart, kan milieuinformatie goed worden mee gewogen bij de keuzes die in het plan gemaakt worden. De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-12-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-01-2014 Aankondiging start procedure
15-01-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-02-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
10-12-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-2015 Kennisgeving MER
12-01-2015 Ter inzage legging MER
25-02-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het milieueffectrapport duidelijk en overzichtelijk, ook door goed gebruik van tabellen en figuren. Het rapport laat vier strategische alternatieven en de (milieu)gevolgen daarvan goed zien. De alternatieven zijn verschillend in ambities, bijvoorbeeld voor het behalen van doelen voor waterkwaliteit en het tegengaan van wateroverlast. Doordat de alternatieven bestaan uit verschillende maatregelen, kan het waterschap ook kiezen voor een combinatie van de alternatieven.

Uit het rapport blijkt dat de maatregelen in het plan veel positieve effecten hebben, maar waarschijnlijk niet voldoende zijn om in 2021 aan alle geldende normen en afspraken te voldoen. De consequenties van het eventueel afwijken van normen en afspraken zijn de Commissie nog niet helemaal duidelijk. Zij adviseert het waterschap deze duidelijk op een rij te zetten.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de volgende informatie van belang voor het MER:

  • Inzicht in de belangrijkste kaders en de daaruit voortkomende randvoorwaarden en doelstellingen die relevant zijn voor het plan.
  • Onderscheid tussen keuzemogelijkheden voor het Waterschap en keuzes die door andere partijen moeten worden gemaakt, met aandacht voor de onderlinge afhankelijkheid.
  • Vergelijking van strategische alternatieven en de bouwstenen waaruit deze zijn samengesteld, inclusief relevante onzekerheden.
  • Beoordelingscriteria die inzicht geven in doelbereik en milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Gerardus Adolph Coppes
drs. Gert Dekker
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 11 mrt 2015