2877. Bepalen voorkeurslocatie(s) drinkwaterwinning Twente-Achterhoek

De provincies Gelderland en Overijssel willen één of meerdere waterwinningen mogelijk maken met een totale omvang van 7 miljoen m3/jaar, inclusief nieuwbouw of aanpassing van noodzakelijke transportleidingen en waterzuiveringen. Hiervoor moeten de provinciale omgevingsvisies worden aangepast. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden is een Plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-01-2014 Aankondiging start procedure
27-01-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-01-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-03-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
19-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-01-2017 Kennisgeving MER
23-01-2017 Ter inzage legging MER
03-04-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Drinkwaterwinning kan in de natuurgebieden een kleine daling van het grondwater veroorzaken. Veel natuur in Twente is gevoelig voor deze verdroging, en vaak is deze ‘natte natuur’ al te droog. In de buurt van de beoogde winlocatie Vriezenveen-Daarle is deze natte natuur aanwezig. Het rapport toont nog niet aan dat schade voor deze natuur door verzachtende maatregelen kan worden voorkomen.De grondwaterstand op de winlocatie Vriezenveen-Daarle zelf gaat flink omlaag. In de bodem kan nog veen aanwezig zijn. Door de verlaagde grondwaterstand verwacht de Commissie dat dit veen zal verdwijnen. De bodemdaling zal dan forser zijn het rapport nu berekend, met risico’s voor de omgeving zoals vernatting van de grond en verzakking van stallen, dijken en wegen. De Commissie adviseert dit te controleren.De Commissie adviseert het rapport eerst aan te passen, en dan pas een besluit te nemen over de voorkeurslocaties voor de drinkwaterwinning.


Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau is al uitgebreid en beschrijft een doordachte zoektocht naar de beste locaties voor de winning. Het MER moet naar oordeel van de Commissie in ieder geval onderstaande informatie bevatten:

  • Een brede formulering van het doel en nut en noodzaak.
  • Systematische en navolgbare beschrijving van de trechtering van 64 naar 9 potentiële locaties, vervolgens naar de 4 à 5 kansrijke locaties en ten slotte de selectie van 3 à 4 te onderzoeken alternatieven.
  • Inzicht in de ruimtelijke beperkingen van de winning voor de omgeving en vice versa.
  • Een onderbouwde beschrijving van de mogelijke effecten van de alternatieven op natuur in brede zin en eventueel een Passende beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
dr. Kick Hemker
drs. Allard van Leerdam
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 03 apr 2017