2880. Structuurvisie Waalwijk 2025

De gemeente Waalwijk stelt een structuurvisie voor haar grondgebied op. Deze vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw, transformatie van een bedrijventerrein en natuurontwikkeling. De ontwikkelingen hebben mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden waarvoor een Passende beoordeling noodzakelijk is. Voor het besluit over de structuurvisie is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-02-2014 Kennisgeving MER
14-02-2014 Ter inzage legging MER
14-04-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft een uitgebreid en overzicht van alle ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarvan zijn alle milieugevolgen integraal beschreven en worden ook de koppelingen tussen deze ontwikkelingen geschetst. Het MER geeft nog geen volledig beeld van de veranderingen van verkeersstromen die door de deelontwikkelingen gegenereerd worden en tot welke potentiële milieuknelpunten dit zou kunnen leiden. Het gaat daarbij met name om aantasting van natuurlijke kenmerken en waarden van Natura 2000-gebieden door extra stikstofdepositie van wegverkeer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Henk Nijenhuis
ir. Henk Otte
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 23 dec 2020