2883. Bestemmingsplan Katwoude Hoogedijk 24, gemeente Waterland

De Firma Roos Katwoude wil haar rundveehouderij aan de Hoogedijk 24 te Katwoude uitbreiden met een nieuwe melkveestal. Om dit mogelijk te maken wordt het bouwvlak vergroot naar 2 hectare en daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Een milieueffectrapport is opgesteld om de milieugevolgen te onderzoeken. Eerder heeft de Commissie aangegeven dat het rapport nog niet compleet was. Daarom is nu een herzien rapport gemaakt. De gemeenteraad van Waterland heeft de Commissie gevraagd het herziene rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-02-2014 Ter inzage legging MER
24-04-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
09-10-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat eerdere tekortkomingen serieus zijn opgepakt. Het rapport geeft nu beter inzicht in de milieueffecten van het plan en bevat een samenvatting. Het rapport is echter nog niet volledig. Zo is schade aan beschermde natuur bijvoorbeeld in de natuurgebieden Markermeer en IJmeer (Natura 2000) nog niet uit te sluiten. Ook zijn de effecten op het weidevogelleefgebied niet volledig beschreven.
De Commissie adviseert om deze informatie eerst in beeld te brengen en daarna een besluit te nemen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Roos Katwoude
Stalbouw.nl

Bevoegd gezag
Gemeente Waterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018