2904. Bestemmingsplan buitengebied Noord, gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil een tweetal bestemmingsplannen in het noordelijk deel van haar buitengebied actualiseren en samenvoegen tot het Bestemmingsplan Bodegraven-Noord. In het nieuwe bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor natuurontwikkeling en realisatie van delen van het Natuurnetwerk Nederland - NNN (voorheen Ecologische hoofdstructuur – EHS). Ingezet wordt op behoud van de agrarische functie en versterking van de grondgeboden veehouderij. Voordat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2016 Kennisgeving MER
29-09-2016 Ter inzage legging MER
04-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
06-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-03-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft de milieueffecten van het plan nu voldoende. De Commissie merkt op dat nog onduidelijk is in hoeverre veehouderijen daadwerkelijk kunnen uitbreiden binnen de ontwikkelmogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan biedt, bijvoorbeeld door het toepassen van extra luchtzuivering. De effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid hiervan is nog niet onderzocht. Mogelijk is het in het milieueffectrapport beschreven plan daarom niet uitvoerbaar. De Commissie adviseert dit na te gaan voordat besloten wordt over dit bestemmingsplan.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport richt zich vooral op de verschillende mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe natuur, waaronder natte natuur (wetlands) en weidevogelnatuur. Het rapport maakt nog niet duidelijk of er wel voldoende maatregelen genomen worden om de gewenste nieuwe natuur te realiseren. Ook de milieueffecten van mogelijke ontwikkelingen in de veehouderij zijn nog onvoldoende in beeld. Het betreft hier bijvoorbeeld de effecten van nieuwe stallen, schuren, kuilvoer en mestopslag op het landschap alsmede de gevolgen van luchtverontreiniging uit deze stallen (door ammoniak uit mest) op nabijgelegen natuurgebieden, zoals het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse plassen & De Haeck. De Commissie adviseert het rapport op genoemde onderdelen aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het nieuwe bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 14 mrt 2017