2914. Uitbreiding Veehouderij te Tirns – Kilewierwei 1, Súdwest Fryslân

Melkveehouderij Schaap te Tirns wil haar bedrijf vergroten naar 450 melkkoeien. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe stal, verhoging van de doorzet van de mestvergistings-installatie en een nieuwe mestbewerkingsinstallatie. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn een wijziging van het bestemmingsplan en een nieuwe omgevings-vergunning nodig. De gemeenteraad van Sudwest Fryslân vroeg de Commissie het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2014 Kennisgeving MER
18-04-2014 Ter inzage legging MER
06-06-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en bevat veel informatie over de verschillende relevante milieuaspecten. Het rapport is naar de mening van de Commissie echter nog niet compleet. Zo geeft het nog geen volledig beeld van de gevolgen van de uitstoot van stikstof voor Natura 2000-gebieden en van de uitstoot van de verschillende installaties van het bedrijf. Ook de informatie over de geluidsbelasting van de omgeving is nog niet volledig. De Commissie adviseert het rapport op enkele punten aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Schaap bio-energie

Bevoegd gezag
Gemeente Súdwest-Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 06 jun 2014