2925. Vervanging Steekterbrug in Alphen aan den Rijn

De provincie Zuid-Holland wil de bestaande Steekterbrug in Alphen aan den Rijn vervangen. Hiervoor moet het bestemmingsplan wijzigen. Voordat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn hierover besluit zijn de milieugevolgen van de aanleg en het gebruik van de nieuwe brug in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-09-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-11-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-06-2018 Ter inzage legging MER
19-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens het onderzoek is een gedegen en kwalitatief goed beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan zijn landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische ontwerpprincipes uitgewerkt. Deze principes komen echter niet terug in het rapport. De Commissie adviseert de ontwerpprincipes, zoals de ruime onderdoorgangen langs de oevers van de Rijn, in een aanvulling uit te werken en aan te geven wat dit betekent voor het ontwerp van de brug en de inpassing in de omgeving.
Tijdens de aanleg van de nieuwe brug zullen de werkzaamheden geluidoverlast in de omgeving veroorzaken. Uit het rapport blijkt dat maatregelen nodig zijn. Deze worden later pas door de aannemer uitgewerkt. De maatregelen zullen door de provincie worden beoordeeld en aan een klankbordgroep van bewoners worden voorgelegd. De Commissie adviseert de werkwijze en aanpak van dit proces toe te lichten. Zij adviseert ook het rapport aan te passen voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan.
 

Advies reikwijdte en detailnievau
De Commissie adviseert om in het rapport de effecten te onderzoeken voor verkeer, geluidhinder, luchtkwaliteit, landschap, cultuurhistorie en natuur. Kijk naar deze effecten tijdens de aanleg van de nieuwe brug én als deze in gebruik is genomen. Beschrijf daarnaast welke maatregelen mogelijk zijn om de hinder en/of effecten te beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 17 aug 2018