2934. Windvisie Gelderland

De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport voor de Windvisie Gelderland te toetsen. De provincie heeft in de windvisie haar doelstellingen voor windenergie uitgewerkt en invulling gegeven aan de afspraken met het Rijk om 230,5 megawatt te realiseren in 2020. De Windvisie bevat een lijst en overzichtskaart met locaties voor windturbines waarmee deze doelstellingen moeten worden bereikt. De locaties uit het voorkeursalternatief zijn tot stand gekomen na overleg met gemeenten.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-04-2014 Kennisgeving MER
24-04-2014 Ter inzage legging MER
31-07-2014 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
21-08-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies milieueffectrapport en aanvulling
De Commissie concludeerde dat het milieueffectrapport nog niet de essentiële informatie bevatte om een besluit te kunnen nemen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegenomen. De projecten die vallen onder ‘autonome ontwikkeling in onderzoek’ zijn in het rapport niet onderzocht op milieueffecten. De Commissie acht dit noodzakelijk, omdat met de windvisie een kaderstellend besluit over deze locaties wordt genomen.
Onduidelijk is hoe de milieu-informatie uit het rapport is gebruikt bij de keuze voor de locaties uit het voorkeursalternatief. Locaties die beter scoren op milieueffecten zijn bijvoorbeeld afgevallen bij de voorkeursselectie en dat wordt in het milieueffectrapport niet toegelicht.
In een aanvulling op het milieueffectrapport is de ontbrekende informatie alsnog gegeven en ter toetsing voorgelegd aan de Commissie. Het eindoordeel van de Commissie over het milieueffectrapport plus de aanvulling is positief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 28 aug 2014