2935. Helikopter start- en landingsplaats Eemshaven

Groningen Seaports wil in of nabij de Eemshaven een start- en landingsplaats voor helikopters aanleggen. Deze helihaven is bestemd voor de ondersteuning van de bouw en het onderhoud van windturbines op zee. Om de aanleg van deze luchthaven mogelijk te maken moet een luchthavenbesluit worden genomen en het bestemmingsplan worden aangepast. Voordat hierover besloten wordt door de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van Eemsmond zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-05-2014 Aankondiging start procedure
15-05-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-05-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-07-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
17-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-02-2016 Kennisgeving MER
24-02-2016 Ter inzage legging MER
07-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is van oordeel dat het rapport de milieueffecten van het vliegen met helikopters voor de leefomgeving, met name geluid, en voor de natuur goed beschrijft. Op basis hiervan is de locatiekeuze voor de Eemshaven een logische. Het rapport laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de Noordse Stern zijn uit te sluiten. De Commissie adviseert hier in het evaluatieprogramma aandacht aan te besteden door in te gaan op de relatie tussen de vlieghoogte van helikopters en verstoring van vogels en zeehonden. De Commissie vindt dat met de milieuinformatie uit het rapport een goed onderbouwd besluit over de Helihaven kan worden genomen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert onderzoek te doen naar de locatie van de helihaven. Beschrijf hoe de helihaven zal worden gebruikt, het aantal vluchten, het type helikopter, de verdeling van de vluchten over jaar, week en dag en de vliegroutes. Onderzoek de effecten op geluid, veiligheid en natuur en geef aan hoe deze informatie wordt gebruikt bij het bepalen van de locatie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Mijntje Pikaar
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen Seaports

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 08 apr 2016