2945. Bestemmingsplan buitengebied Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Dit plan biedt ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en recreatie en heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-05-2014 Kennisgeving MER
22-05-2014 Ter inzage legging MER
15-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat zien dat uitbreiding van veehouderij en recreatie gevolgen heeft voor streng beschermde natuur (Natura 2000-gebieden). Maatregelen om deze gevolgen te voorkomen ontbreken echter in het rapport, waardoor het milieueffectrapport nu geen goed alternatief bevat. Ook zijn de effecten op landschap en op andere waardevolle en beschermde natuur onvoldoende beschreven. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat besluitvorming plaatsvindt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Gerwin Gabry
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Wijk bij Duurstede

Bevoegd gezag
Gemeente Wijk bij Duurstede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 18 jul 2014