2969. Bestemmingsplan en Structuurvisie Hart van Zuid, Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil het gebied rond Ahoy en Winkelcentrum en busstation Zuidplein herontwikkelen. Om de herontwikkeling mogelijk te maken besluit de gemeenteraad van Rotterdam binnenkort over de structuurvisie en het bestemmingsplan. De milieugevolgen hiervan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. Ballast Nedam heeft namens de gemeente het bestemmingsplan, de structuurvisie en het milieueffectrapport voorbereid. De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-03-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-04-2015 Kennisgeving MER
01-05-2015 Ter inzage legging MER
06-07-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
09-07-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-08-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies (20 augustus 2015)
Het aangepaste rapport geeft nieuwe milieu-informatie. Bijvoorbeeld: in Hart van Zuid zijn er goede mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie én voor het uitwisselen van energie tussen gebouwen, zoals gebruik van warmte vanuit het nieuwe zwembad. Ook is nu duidelijk dat maatregelen om geluidhinder tegen te gaan (zoals overkappingen en gevelisolatie) op een aantal locaties noodzakelijk zijn. Desondanks blijft het aantal geluidgehinderden in het plangebied toenemen.
De gemeente beschrijft in het rapport een ‘green deal’ voor busverkeer waarmee specifiek voor Hart van Zuid de situatie voor geluidhinder en luchtkwaliteit kan verbeteren. De buslijnen die op het busstation Hart van Zuid rijden worden dan versneld vervangen door elektrische en waterstofbussen. Als de gemeente hiervoor kiest zijn nog wel afspraken nodig met bijvoorbeeld openbaar vervoermaatschappijen. De Commissie adviseert hier rekening mee te houden.
De Commissie vindt dat het rapport nu voldoende milieu-informatie bevat. Zij beveelt nog wel aan te kijken hoe het aantal geluidgehinderden teruggedrongen kan worden. Zij geeft hiervoor in haar advies suggesties.


Voorlopig toetsingsadvies (6 juli 2015)
De gemeente Rotterdam is voorloper op gebied van gezondheidsdoelen om de leefomgeving in de stad te verbeteren en de stad heeft ambitieuze klimaatdoelen. Realistische alternatieven met minder milieugevolgen waren in het rapport echter onvoldoende beschreven. Bijvoorbeeld maatregelen waarbij de geluidbelasting voor omwonenden afneemt of mogelijkheden voor duurzame energie. De informatie over geluid en luchtkwaliteit was ook nog niet volledig.
De Commissie adviseerde daarom het rapport aan te passen zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de te maken afwegingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ing. Nico Faber
ing. Ben Peters
ir. Sander Teeuwisse
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 26 mei 2021