2976. Gestuurde waterberging Valkenswaard-Zuid

Het Waterschap De Dommel wil een waterberging realiseren rond Valkenswaard-Zuid. Deze waterberging maakt deel uit van het programma Droge Voeten, waarmee wateroverlast in Eindhoven en omgeving zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De Provincie Brabant heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-09-2014 Kennisgeving MER
25-09-2014 Ter inzage legging MER
18-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende onderbouwing geeft voor de locatiekeuze en de keuze van het voorkeursalternatief. Het rapport maakt duidelijk dat de milieueffecten van deze waterberging beperkt, neutraal of positief zijn.
De Commissie adviseert bij verdere uitwerking van het programma Droge Voeten beter uit te leggen welke maatregelen al eerder zijn gekozen om wateroverlast tegen te gaan. Het valt de Commissie namelijk op dat het oorspronkelijke aantal van zes waterbergingslocaties is terug gebracht tot drie, in combinatie met meer waterafvoer via de Brabantse kanalen. Het is niet duidelijk welke rol het milieubelang bij deze keuze heeft gespeeld. Voor de besluitvorming over Valkenswaard-Zuid heeft dit echter geen gevolgen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
In de voorfase heeft de Commissie advies uitgebracht voor reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport voor het gehele programma waterberging rondom Eindhoven (zie project 2600).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
drs. Frans Claessen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 18 nov 2014