2980. Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020

De provincie Groningen heeft in maart 2015 een Ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. Deze bouwt voort op het huidige beleid en legt nieuwe ontwikkelingen vast, zoals windturbineparken, uitbreiding van agrarische bedrijven en industrie. Voordat de Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-09-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-11-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-03-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-03-2015 Ter inzage legging MER
04-06-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
05-01-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-02-2016 Datum kennisgeving
01-02-2016 Ter inzage legging van de informatie
24-03-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies over de aanvulling op het milieueffectrapport
De Commissie concludeert dat de milieueffecten van de beleidswijzigingen voor de helihaven, de windturbines, zonneparken en glastuinbouw goed zijn beschreven in de aanvulling op het milieueffectrapport. Het is duidelijk dat met inzet van het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) de problemen van luchtverontreiniging op natuurgebieden worden opgelost. Daarnaast biedt de provincie met aanvullend beleid voor agrarische bedrijven voldoende zekerheid om negatieve effecten op natuur te voorkomen.


Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is helder van structuur, brengt de uitdagingen en dilemma's duidelijk in beeld en laat zien waar ambities met elkaar kunnen conflicteren, zoals: 

  • Ruimtelijke ordening, leefbaarheid en bereikbaarheid (stadsregio Groningen versus krimp op het platteland, impact van bodembeweging op de leefomgeving).
  • Uitbreiding van de landbouw en de consequenties daarvan voor landschap, cultuurhistorie en natuur.
  • Ontwikkelingen in de industrie en de gevolgen voor de natuur in de Eemsdelta. 

De Ontwerp-omgevingsvisie maakt uitbreiding in de landbouw mogelijk. Hierdoor stijgt de uitstoot van stikstof wat mogelijk negatieve effecten heeft op natuur. De Commissie vindt het nog onduidelijk of beschermde natuurgebieden, zoals de Waddenzee en Eems-Dollard hierdoor aangetast worden.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport een duidelijk onderscheid te maken tussen bestaand beleid en concrete nieuwe activiteiten. Geef daarbij aan op welke locatie nieuwe activiteiten mogelijk zullen plaatsvinden, wanneer daarover besloten zal worden en door welke overheid. De Commissie vindt het belangrijk dat in het rapport de milieueffecten van de nieuwe beleidskeuzes en activiteiten die voortkomen uit provinciale belangen duidelijk worden. Voorbeelden daarvan zijn melkveehouderij (groei of niet, overal of in delen van de provincie), windparken en energie (clusteren of verspreiden) en infrastructuurprojecten, zoals de Verdubbeling N33 midden en het Spoor Groningen-Bremen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Vogel
ir. Robbert de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 21 jun 2016