2987. Luchthaven De Kooy

Voor de luchthaven De Kooy in Den Helder wordt een nieuw luchthavenbesluit opgesteld. De luchthaven bestaat uit een militair deel en een deel voor burgerluchtverkeer. Er komt meer ruimte voor de commerciële luchtvaart. Ook wordt rekening gehouden met het gebruik van een nieuw type helikoper door defensie en met de aanpassing of vervanging van een aantal voorzieningen. Het luchthavenbesluit legt onder meer het gebruik van de luchthaven en een geluidzone vast. Voor de minister een besluit neemt, zijn de milieugevolgen van alle wijzigingen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van Defensie heeft de Commissie gevraagd het rapport tussentijds te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2014 Aankondiging start procedure
03-12-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-12-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
22-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport laat de invloed zien die beide gebruikers van de luchthaven nu en in de toekomst uitoefenen op hun omgeving in de vorm van bijvoorbeeld geluidhinder of veiligheidsrisico’s. Zo laat het zien dat het militaire gebruik en de wijzigingen in dat gebruik bepalend zijn voor de milieueffecten van de luchthaven. Het rapport laat nog onvoldoende zien hoe defensie stuurt op de bronnen van hinder en daarmee op de verdeling en de beperking van die hinder. Zo moeten de doorgevoerde wijzigingen in de routes, verwachte wijzigingen in het dagelijks gebruik van de luchthaven en de beoogde activiteiten met drones beter worden beschreven.
De Commissie signaleert verder enkele technische onvolkomenheden. Zo is de berekening van het aantal personen dat ernstige geluidhinder ondervindt, niet helemaal helder. Ook is onterecht geen aandacht besteed aan eventuele risico’s verbonden aan de opslag van brandstoffen. In het definitieve rapport kan dit eenvoudig worden aangepast. Defensie heeft aangegeven de aanbevelingen uit het advies te zullen benutten bij het definitief maken van het milieueffectrapport.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de verwachte groei in commercieel burgerluchtverkeer goed te onderbouwen. Het gewijzigde gebruik van de luchthaven zal leiden tot veranderingen in de effecten op de natuur en in de omvang en de verdeling van de hinder voor omwonenden. Het rapport moet belangrijke veranderingen niet alleen beschrijven of berekenen, maar ook duidelijk op kaart aangeven waar hinder toe- of afneemt en hoe deze zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
dr. Yvo Kok-Palma
ing. Rob Vogel
dr. Joost Wesseling

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D06.2 2011: start/landingsbaan

Bijgewerkt op: 19 sep 2017