299. Bouwlocatie Nieuwland te Amersfoort

Vanwege de druk op de woningmarkt wil Amersfoort het gebied Nieuwland tot ontwikkeling brengen als locatie voor woningbouw (ca. 4000 woningen) en bedrijven (ca. 70 ha).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-07-1990 Datum kennisgeving
04-07-1990 Ter inzage legging van de informatie
05-10-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-06-1992 Kennisgeving MER
10-06-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-08-1992 Kennisgeving MER
27-08-1992 Ter inzage legging MER
24-09-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de startnotitie ging de gemeente ervan uit dat de locatiekeuze in de m.e.r. niet meer aan de orde zou worden gesteld. De Commissie stelde echter in haar advies voor richtlijnen voor om in het MER, in het kader van de probleemstelling, aandacht te besteden aan de afweging van andere mogelijke bouwlocaties, omdat bij besluitvorming over nieuwbouw in de locatiekeuze diverse belangrijke milieuaspecten een rol kunnen spelen. Ook gaf de Commissie in haar advies voor richtlijnen een beperkt aantal locaties aan, die bij de afweging dienden te worden betrokken. Uit de afweging zou moeten blijken of het zinvol zou zijn om vanuit milieuoverwegingen in het MER locatiealternatieven uit te werken. 

De belangrijkste suggesties van de Commissie zijn in de richtlijnen overgenomen.

Op 7 augustus 1992 hebben Commissie en gemeente van gedachten gewisseld over een concept-toetsingsadvies. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de gemeente een Nota Nadere Informatie inzake MER-Nieuwland opgesteld. Deze nota heeft gedurende twee weken ter visie gelegen. De Commissie heeft haar toetsingsadvies afgerond na afloop van deze termijn en de informatie uit de nota in haar advies betrokken.

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan dat zij betreurde dat in het MER geen alternatieven voor de wijkstructuur in beschouwing zijn genomen, maar dat zij een uitwerking daarvan achteraf niet meer opportuun achtte. Zij was van mening dat het MER na de aanvulling voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming.

Het raadsbesluit van oktober 1992 bevatte tevens de hoofdlijnen van een evaluatieprogramma. Het voornemen werd uitgesproken om de gemeenteraad in het voorjaar van 1993 een uitgewerkt evaluatieprogramma aan te bieden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof
prof. dr. Bert Lijklema
ir. Han Lörzing
ir. Stassen
ir. Vermeijden

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amersfoort

Bevoegd gezag
Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018