2991. Verdieping Nieuwe Waterweg

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. wil de Nieuwe Waterweg verdiepen zodat schepen met een grotere diepgang het Botlekgebied kunnen bereiken. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit binnenkort over de vergunning. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-10-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-11-2014 Aankondiging start procedure
11-11-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-12-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
10-12-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-01-2016 Ter inzage legging MER
22-02-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft waardering voor de wijze waarop het onderzoek voor het rapport is uitgevoerd. Het rapport beschrijft terecht dat indringing van het zoute water in het binnenland, verzilting, beïnvloeding van grondwater en kwel op dit moment al een probleem vormen. Het voornemen voegt hier volgens het rapport kleine effecten aan toe, ook als wordt uitgegaan van een worst-case benadering. De Commissie beveelt aan om het onderzoek naar de vermindering van de indringing van het zoute water voor de toekomst verder uit te werken, en daarbij ook aandacht te schenken aan het energieverbruik van deze maatregelen. In verschillende wateren in de omgeving zijn diepe erosiekuilen ontstaan die dijken en pieren mogelijk kunnen beschadigen. Het rapport beschrijft de toepassing van het bij de verdieping vrijkomende zand in deze erosiekuilen. De Commissie onderschrijft deze toepassing, en merkt daarbij op dat juist grindhoudend zand hiervoor erg geschikt is, omdat het grind voor een erosiebestendige afdichting kan zorgen.


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport een variant uit te werken met als doel het minimaliseren van zoutindringing. Besteed daarnaast in elk geval aandacht aan:

  • Nut en noodzaak van de verdieping.
  • Een variant voor de verdieping gericht op minimale zoutindringing.
  • De effecten op de stabiliteit van oeverwerken en op de omvang van het onderhoudsbaggerwerk.
  • De effecten op de zoutindringing en verzilting in het watersysteem.
  • de effecten op natuur en Natura 2000 gebieden in het bijzonder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
drs. Sjoerd Dirksen
dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Frank Wijnants
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03 2011: binnenvaarweg

Bijgewerkt op: 01 mrt 2016