2996. Beheerplan voor de Rijkswateren

Rijkswaterstaat stelt een Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren op voor de periode 2016-2021 (BPRW). Dit plan bevat de maatregelen die genomen worden voor de ontwikkeling, werking en bescherming van de Rijkswateren. Omdat een van de te nemen maatregelen m.e.r.-beoordelingsplichtig is en vanwege mogelijke gevolgen voor Natura 2000 wordt ten behoeve van de besluitvorming de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-12-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2014 Kennisgeving MER
23-12-2014 Ter inzage legging MER
15-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft goede informatie over het de milieueffecten van bepaalde maatregelen in het algemeen, zoals uiterwaardverlaging of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het rapport laat de milieueffecten van het beheer en onderhoud vervolgens per watersysteem globaal zien. Milieueffecten van specifieke projecten zullen pas in het vervolg onderzocht worden.

Het rapport stelt dat negatieve effecten op natuur altijd kunnen worden voorkomen. De Commissie wijst erop dat dit niet in alle gevallen zo zal zijn en afhankelijk is van de uitvoeringswijze. Zij adviseert om in het vervolg bijzondere aandacht te geven aan de effecten op natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Janrik van den Berg
ir. Peter van der Boom, MA
drs. Gert Dekker
ir. Johan van der Gun
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D49.1-3 2011: peilwijziging

Bijgewerkt op: 16 jul 2015