3008. Windenergie gemeente Emmen

De gemeente Emmen herziet haar windenergiebeleid. Hiervoor stelt zij een structuurvisie op die de vraag beantwoord op welke manier 95,5 megawatt aan windenergie een plaats krijgt in Emmen. Voordat de gemeenteraad van Emmen hierover een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-12-2014 Aankondiging start procedure
16-12-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-12-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-02-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-06-2015 Kennisgeving MER
26-06-2015 Ter inzage legging MER
30-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-09-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie m.e.r. vindt het rapport helder gestructureerd en prettig leesbaar. Op basis van de nu beschikbare informatie zijn veel van de genoemde locaties voor windturbines niet haalbaar vanwege sterk negatieve effecten op natuur. De Commissie adviseert daarom de natuurinformatie in het rapport aan te vullen en pas daarna te besluiten. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de structuurvisie geschikte gebieden voor windturbines te combineren en daar de milieueffecten van te vergelijken. Hiermee worden de verschillende mogelijkheden voor windenergie in Emmen goed zichtbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Erik Koppen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Emmen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 15 sep 2015