3009. Friese Waterplannen 2016-2021

Het waterhuishoudingsplan van de Provincie Fryslân en het waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân zijn geldig tot eind 2015. Daarom stellen provincie en waterschap nieuwe plannen op voor de periode 2016-2021. Het doel van de plannen is om de Friese boezem en de polders zo in te richten dat er veilig gewoond kan worden en dat er voldoende en schoon water is. De plannen beschrijven de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Om te bepalen wat de milieueffecten van de plannen zijn, is een milieueffectrapport opgesteld. De Provincie en het Wetterskip hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-11-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat waardevolle informatie over de milieueffecten van een aantal maatregelen, zoals actualisatie van het peilbesluit. De Commissie adviseert wel om de doelen van de plannen concreter te maken, zodat duidelijk wordt wanneer de doelen worden bereikt. Ook adviseert zij om eerdere beleidskeuzes te motiveren, bijvoorbeeld waarom niet gekozen wordt voor drinkwaterwinning uit het IJsselmeer. Voor de beschermde veenweidegebieden is het belangrijk te onderbouwen dat de maatregelen tegen verdroging effectief zijn. De provincie en het Wetterskip hebben laten weten het rapport aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018