3012. Bestemmingsplan Buitengebied Elfde Wijk 7c Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg wil in een bestemmingsplan de vestiging van een veehouderij voor maximaal 250 koeien en 233 jongvee in Dedemsvaart mogelijk maken. Omdat de vestiging van het veehouderijbedrijf mogelijk negatieve effecten heeft op de Natura2000-gebieden, zoals Vecht- en Beneden-Reggegebied en Engbertsdijksvenen, is een milieueffectrapport opgesteld, waarin de milieugevolgen zijn onderzocht. De gemeenteraad van Hardenberg heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-02-2015 Kennisgeving MER
11-02-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2015 Ter inzage legging MER
13-04-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport is onderzocht hoe het bedrijf optimaal ingepast kan worden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt echter ruimte voor meer veehouderij dan het rapport beschrijft. Dat betekent dat er ook meer ammoniakuitstoot (stikstof) mogelijk is dan in het milieueffectrapport is onderzocht. Daardoor is schade aan de beschermde natuur in de Natura2000-gebieden niet uitgesloten. De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen met informatie over ammoniakuitstoot.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Warmelink

Bevoegd gezag
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 30 mei 2016