3029. Centrumplan Eerbeek

De gemeente Brummen wil in Eerbeek verschillende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken, zoals vernieuwing en uitbreiding van de (papier)industrie, woningbouw en versterking van het centrum. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voordat een besluit genomen wordt over het bestemmingsplan, heeft de gemeente de milieugevolgen laten onderzoeken in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
31-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-09-2015 Aankondiging start procedure
09-09-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-12-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
07-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-12-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
28-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-06-2017 Kennisgeving MER
30-06-2017 Ter inzage legging MER
02-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
02-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-11-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In een eerdere versie van het milieueffectrapport miste de Commissie nog informatie. Zo was niet duidelijk of op het Burgersterrein bedrijven komen of (ook) woningen. Vanuit milieuoogpunt is dit een belangrijk verschil. Ook was nog onduidelijk welke maatregelen mogelijk zijn om effecten op het beschermde natuurgebied De Veluwe te voorkomen.

De ontbrekende informatie is aangevuld, waaruit blijkt dat de maximale (‘worst case’) effecten van het plan goed zijn beschreven. Ook zijn extra maatregelen beschreven om uitstoot van stikstof zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee effecten op de Veluwe te verminderen.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat de bestaande overlast van geur en geluid in het centrum van Eerbeek goed zien. Het rapport maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren. Toch wordt in het (ontwerp) bestemmingsplan gekozen voor een alternatief dat niet leidt tot verbetering van de geur- en geluidsituatie. De Commissie mist op enkele onderdelen belangrijke informatie om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen. Zo komen op het Burgersterrein waarschijnlijk bedrijven, maar is de mogelijkheid open gelaten om daar woningen te bouwen. Het rapport is hierover niet eenduidig, maar vanuit milieuoogpunt is dit wel belangrijk. Tenslotte is nog niet duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om effecten op het beschermde natuurgebied De Veluwe te voorkomen. De gemeente heeft aangeven het rapport op deze punten te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.

 

Tussentijds toetsingsadvies
In Eerbeek is in de loop der tijd een bijzondere situatie ontstaan: papierfabrieken en woningen staan dicht op elkaar. Vooral voor geur en geluid gaat dat niet altijd goed samen. De Commissie ziet dat in het rapport de overlast van geur en geluid goed in beeld is gebracht. Opvallend is dat de ervaren hinder door omwonenden laag is.
Op een enkele punt adviseert de Commissie het rapport nog aan te passen. Het rapport beschrijft een voorkeursalternatief, maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat tot stand is gekomen. De Commissie adviseert eerst duidelijk te maken welke doelen de gemeente heeft voor de versterking van het centrum. Geef vervolgens aan welke woningbehoefte er is in Eerbeek, en hoe deze in het centrum of juist daarbuiten gerealiseerd kan worden. Dit is belangrijk, omdat in het centrum sprake is van meer geur- en geluidsoverlast vanwege papierfabrieken dan elders in Eerbeek. Verder adviseert de Commissie nog extra informatie op te nemen in het rapport over de effecten van het centrumplan op het beschermde natuurgebied de Veluwe, en dan met name op het gebied van waterhuishouding (uitbreiding van papierfabrieken gebruikt veel water) en luchtverontreiniging door industrie en verkeer. De gemeente neemt de adviezen over bij het definitief maken van het rapport.


Advies reikwijdte en detailniveau
In Eerbeek staan papierfabrieken en woningen dicht op elkaar. Vooral geur en geluid zijn daarbij aandachtspunten. De Commissie adviseert om in beeld te brengen hoe deze situatie feitelijk is. Dit is nodig om te bepalen wat de grenzen zijn voor de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor Eerbeek.
De gemeente, de papierfabrieken én de bewoners hebben allemaal hun eigen belangen en wensen. Het advies is deze belangen en wensen te inventariseren. Zo ontstaat een goed beeld van mogelijke tegenstrijdige belangen, maar ook van gezamenlijke wensen.
Met de informatie over de feitelijke situatie én de inventarisatie van belangen en wensen kan de gemeente zoeken naar gemeenschappelijke en milieuvriendelijke oplossingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Eerbeek.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
drs. Sjef Jansen
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Brummen

Bevoegd gezag
Gemeente Brummen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C20.1/2 2011: papier en karton
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D20.1-3 2011: papier, karton, celstof

Bijgewerkt op: 04 dec 2017