303. Recreatie- en woningenproject 'Goese Meer' Wilhelminapolder

Het plan Het Goese Meer in de Wilhelminapolder ten noorden van Goes behelst woningbouw ten behoeve van permanente bewoning (maximaal 375 woningen), aanleg van een meer (ca. 40 ha) met een surf- en zwemstrandje en aanleg van een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen (oppervlak ca. 70 ha)  

Procedure en adviezen

Beoordeling
23-07-1990 Adviesaanvraag
25-07-1990 Datum kennisgeving
25-07-1990 Ter inzage legging van de informatie
Ontheffing a
13-09-1990 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

Mede naar aanleiding van het locatiebezoek van de Commissie op 9 augustus 1990 heeft zij nadere informatie verzocht van de initiatiefnemer. In het advies kwam de Commissie tot de conclusie dat de uitvoering van het project, gelet op de bestaande toestand van het milieu, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. De Commissie is zich daarbij bewust van de mogelijke uitstralingseffecten van het project op de omgeving, maar beoordeelt deze als gering. De onzekerheden die nog bestonden over de ontwikkeling van de waterkwaliteit van het Goese Meer zouden nader moeten worden bezien, maar zouden volgens de Commissie wel opgelost kunnen worden. Positief adviserend ten aanzien van het verzoek tot ontheffing tekende de Commissie aan, dat het wenselijk zou zijn om bij de streekplan- en bestemmingsplanherziening een visie te presenteren op de verdere ontwikkeling van de Wilhelminapolder en de cumulatieve effecten van die ontwikkelingen (mede gelet op de betekenis van de avifauna van het gebied ten noorden van het plangebied, grenzend aan de Oosterschelde).

De beide ministers hebben het advies van de Commissie gevolgd.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Kleyn
drs. Rob Lambeck
ir. Meijer

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Goes

Bevoegd gezag
Goes

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018