3034. Gebiedsontwikkeling Brainport Park, Eindhoven

De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot werken samen om de gebiedsontwikkeling van Brainport Park (eerder bekend onder de naam Landelijk Strijp) vorm te geven. Belangrijke onderdelen zijn de realisatie van Brainport Industries Campus (BIC), een gebied van 65 ha bedoeld voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijvigheid in combinatie met het versterken van het groene raamwerk. Daarnaast willen de gemeenten de bereikbaarheidsproblemen in het noord-westen van Eindhoven oplossen. Hiervoor moeten bestemmings-plannen worden aangepast. De besluitvorming vindt stapsgewijs plaats. Eerst BIC Zuid 1e fase, dan het nieuwe wegennet en tot slot BIC Zuid 2e fase en BIC Noord. De milieugevolgen van alle bestemmingsplannen zijn onderzocht in één milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd om het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-07-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-08-2015 Kennisgeving MER
13-08-2015 Ter inzage legging MER
07-10-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-07-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aangepaste aanvulling op het MER
12-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-11-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport samen met de aanvulling nu een volledig milieubeeld geeft van de toekomstige bedrijfsclusters op de campus. Onder meer blijkt dat er maatregelen nodig zijn om grondwaterafhankelijke natuur te beschermen. Een mogelijke maatregel is om delen van het gebied op te hogen waardoor de grondwaterstand in natuurgebieden niet nadelig beïnvloed wordt. Ook zijn de effecten van de mogelijke tracés voor nieuwe wegen ten noordwesten van Eindhoven nu goed beschreven. Uit het aangepaste rapport blijkt het meest noordelijke tracé overall slechter te scoren dan de zuidelijker gelegen tracés.
 

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert:

  • Voor een besluit over BIC Zuid 1e fase is de essentiële informatie voor besluitvorming in het milieueffectrapport aanwezig.
  • Voor een besluit over de aanpassing van de infrastructuur ontbreekt op de volgende punten nog essentiële informatie.
    • Geoperationaliseerde doelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied ontbreken. Daardoor is niet duidelijk of en in welke mate de onderzochte tracés (A,B en C) verschillen in het halen van doelen als het borgen van een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen GDC en Westfields en van het vliegveld Eindhoven.
    • De beoordeling van de drie alternatieve tracés op de criteria versnippering en verstoring van natuur in het NNN is onvoldoende onderbouwd omdat een ecologische analyse van het gebied ontbreekt.
  • Voor een besluit over BIC Zuid 2e fase en BIC Noord ontbreekt nog de volgende informatie.

    • Het rapport geeft onvoldoende informatie over de effecten van de bebouwingsalternatieven op de waterafhankelijke natuurwaarden en daaraan gekoppeld de wijze waarop een verlies aan natuurwaarden gecompenseerd kan worden.

Daarnaast geeft het rapport noch het bestemmingsplan BIC Zuid 1e fase aan hoe de hoge kwaliteitsambitie voor het gebied, neergelegd in het Kwaliteitsboek, geborgd gaat worden. Deze borging is onmisbaar om de noodzaak van uitbreiding van het areaal bedrijventerrein in de regio te kunnen onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Tjitte Prins
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eindhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Oirschot
Gemeente Best

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 24 nov 2016