3035. Peilbesluit IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat wil een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor de periode tot 2050. Met het nieuwe besluit wordt het vaste streefpeil in de zomer vervangen door het zogenoemde flexibel peil. Hiermee kan beter ingespeeld worden op de weersomstandigheden en de behoefte aan zoetwater. Voordat de minister hierover besluit laat zij de milieugevolgen onderzoeken in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-05-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-10-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
persbericht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-06-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat goede informatie over de te verwachten milieueffecten van het nieuwe peilbesluit. Bij dreigende droogte en grote waterafvoer kan sneller op de actuele situatie ingespeeld worden. Ook is het nieuwe peilbeheer gunstig voor de natuur. Kanttekening daarbij is dat niet eerder dan eind augustus wordt overgegaan tot het verlagen van het waterpeil om de watersportrecreatie te ontzien. Circa 20% van de jachthavens wordt bij verlaging minder toegankelijk. Deze keuze heeft negatieve gevolgen voor de hoeveelheid en kwaliteit van het (water)riet in het IJsselmeer. Dit riet groeit namelijk beter bij lagere waterstanden en is van belang voor vogels zoals de Roerdomp, Porseleinhoen en Grote karekiet. De Commissie adviseert in het rapport de mogelijkheden te onderzoeken om deze havens en toegangsgeulen uit te baggeren, bijvoorbeeld in het kader van achterstallig onderhoud. Hiermee wordt duidelijk of met zowel recreatievaart als natuur rekening gehouden kan worden.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport na te gaan wat voor natuur een optimaal peilverloop in de tijd is bij de uitvoering van het peilbesluit. Daarmee ontstaat inzicht in de mate waarin met het nieuwe peilbeheer ook de natuurdoelen voor het IJsselmeer dichterbij gebracht kunnen worden.
Aandachtspunten zijn hoe overstroming van vogelnesten in het voorjaar kan worden verminderd en het voedselaanbod voor moerasbroedvogels als Roerdomp en Grote Karekiet kan worden vergroot. Ook kan nagegaan worden hoe de groei van waterriet kan worden bevorderd wat goed is voor in het riet broedende moerasvogels en Noordse Woelmuis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ir. Johan van der Gun
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 26 jun 2017