3036. Bestemmingsplan jachthaven Willemshaven gemeente Harlingen

De gemeente Harlingen wil de Willemshaven neen jachthaven voor maximaal 225 ligplaatsen, een aanlegplaats voor zee- en riviercruiseschepen en een evenemententerrein mogelijk maken in en rond de Willemshaven. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Harlingen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-03-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2015 Ter inzage legging MER
17-04-2015 Kennisgeving MER
02-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voorzitter Tom Smit van de werkgroep van de Commissie m.e.r.: ‘Treffend is de hoge mate van betrokkenheid bij het plan van de vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen.’
De Commissie adviseert om het rapport op enkele punten aan te vullen. Het gaat hierbij om informatie over de mogelijke effecten van verstoring van zeehonden en van vogels die op het wad foerageren, over neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden op de Waddeneilanden en een beschrijving van de effecten op de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De gemeente heeft laten weten deze informatie te kunnen leveren en het rapport aan te vullen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
Gertjan Jobse, MSc BNT
ing. Ben Peters
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harlingen

Bevoegd gezag
Gemeente Harlingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 02 jul 2015