3049. Bestemmingsplan Brouwerseiland, gemeente Schouwen-Duiveland

Brouwerseiland BV wil de Middelplaathaven aan de Brouwersdam omvormen tot een nieuwe eilandengroep met recreatiewoningen, ligplaatsen, commerciële nautische voorzieningen, winkels en horeca. Hiervoor moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Voordat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-05-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-07-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
12-01-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Vervallen Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de Grevelingen leven beschermde visetende watervogels, zoals de Fuut en de Middelste zaagbek. Deze vogels vangen hun vis op zicht. Door vertroebeling van het water kunnen deze vogels minder goed op vis jagen en minder goed overleven. De aanleg van het Brouwerseiland zorgt, zonder maatregelen, tijdelijk voor extra vertroebeling van de Grevelingen.
Om aan natuurwetgeving te kunnen voldoen is het nodig dat negatieve effecten op deze watervogels zijn uit te sluiten. In het rapport zijn daarom maatregelen beschreven die vertroebeling van de Grevelingen tegengaan. Het troebele water wordt eerst vastgehouden, zodat het meeste slib bezinkt. De Commissie onderschrijft dat deze aanpak kan werken, maar adviseert eerst te onderzoeken hoe troebel het water mag zijn. Hierdoor kan met deze informatie rekening gehouden worden bij het besluit over het bestemmingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de locatiekeuze te onderbouwen. Zeker omdat Natura 2000-gebied Grevelingen vlakbij ligt. Ook moet worden beschreven welke andere locaties zijn overwogen en waarom deze zijn afgevallen. Het project kent hoge ambities op het gebied van milieu, duurzaamheid, natuur en landschap. De Commissie adviseert om deze ambities, en de voor- en nadelen daarvan, inzichtelijk te maken. Het rapport biedt hiermee straks goed inzicht in de keuzes voor de locatie en inrichting van Brouwerseiland.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Brouwerseiland BV

Bevoegd gezag
Gemeente Schouwen-Duiveland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 27 mei 2016