305. Afvalverwijderingsinrichting SOW-CAW te Wieringermeer

Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Fries land heeft het voornemen de bestaande afvalberging en de composteringsinstallatie uit te breiden. De overige huidige activiteiten zoals de puinbreekinstallatie, het overslagstation, de landfarming en het depot voor klein chemisch afval zullen worden vervat in de nieuw aan te vragen vergunning voor de gehele inrichting.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-08-1990 Datum kennisgeving
09-08-1990 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-06-1992 Kennisgeving MER
04-06-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing a
09-10-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was in eerste instantie van mening dat het MER onvoldoende informatie voor de besluitvorming bevatte. Dit is op 9 juni 1992 mondeling aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer meegedeeld. Besloten is toen aanvullende informatie aan de Commissie ter beschikking te stellen. De concept-nota Aanvullingen en toelichtingen en de bijlage Toelichting bij de aanvullende geurberekeningen zijn op 15 juli 1992 bij de Commissie ontvangen. Deze concept-nota is bij het toetsingsadvies betrokken. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jasper L. Fiselier
drs. Hans Heuer
dr. ir. Koster
ir. Laurent Linssen
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Hoogheemraad. Uitwaterende sluizen in Kennemerland en W-Friesland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 dec 2018