3052. Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2016

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil nieuwe gebruiksregels en normen voor de luchthaven Schiphol vastleggen door de Wet luchtvaart, het luchthavenverkeerbesluit (LVB) en mogelijk het luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol te wijzigen. Voor de wijziging van het LVB (en het LIB) stelt Amsterdam Airport Schiphol een milieueffectrapport op.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-05-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-06-2015 Aankondiging start procedure
16-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing effecten geluidsarmere start- en landingsprocedures
10-05-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-08-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
25-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Actualisatie rekenvoorschriften
13-02-2017 Adviesaanvraag
23-02-2017 Advies uitgebracht
Advies Implementatie Doc29
Antwoord op brief IenW over adviezen NNHS
Reactie IenW op adviezen NNHS

Opmerkingen bij de advisering

Stand van zaken toetsing milieueffectrapport Schiphol (november 2018)
De Commissie krijgt vragen over het nieuwe milieueffectrapport voor luchthaven Schiphol. Wat is de stand van zaken? Schiphol heeft een concept van het rapport gepubliceerd. Dat concept is gepresenteerd aan de Omgevingsraad Schiphol, die over de ontwikkeling van de luchthaven adviseert. Het is nog niet bekend wanneer Schiphol het definitieve rapport aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal aanbieden en wanneer de Commissie het zal ontvangen en kunnen beoordelen.
 

Advies over actualisatie rekenvoorschriften
Het in overeenstemming brengen van het Nederlandse rekenvoorschrift voor het berekenen van de geluidbelasting van Schiphol met de nieuwste Europese aanbevelingen leidt ertoe dat de berekende geluidbelasting meer overeenkomt met de belasting die in werkelijkheid optreedt. De Commissie waardeert het feit dat bij het afleiden van profielen, waar mogelijk, is gebruikgemaakt van gegevens die zijn afgeleid uit de dagelijkse praktijk op luchthaven Schiphol. De doorgevoerde wijzigingen leiden ertoe dat de implementatie voldoet voor het berekenen van de effecten van de invoering van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel.
 

Stand van zaken toetsing milieueffectrapport (voorjaar 2017)
Het advies van de Commissie over de geluidarmere start- en landingsprocedures was voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aanleiding om:

  • Het rekenvoorschrift voor het berekenen van de geluidbelasting van de luchthaven te laten aanpassen.
  • Schiphol te vragen een aanvulling op het milieueffectrapport voor te bereiden en daarbij gebruik te maken van het aangepaste rekenvoorschrift.
  • De Commissie te vragen het milieueffectrapport tussentijds te beoordelen en zo Schiphol de mogelijkheid te bieden om in de op te stellen aanvulling ook eventuele andere tekorten in het rapport te corrigeren.

De Commissie heeft ondertussen het milieueffectrapport beoordeeld en heeft het voorlopige toetsingsadvies op 24 januari 2017 aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na ontvangst van de aanvulling zal de Commissie zich in een definitief advies uitspreken over het rapport en de aanvulling tezamen. Niet eerder dan na ontvangst van de aanvulling kan de Commissie zich een oordeel vormen over het totale onderzoek en over de consequenties van de stelselwijziging voor de ontwikkeling van de milieuhinder.


Toetsing effecten geluidarmere start- en landingsprocedures
De Commissie constateert dat wijzigen van de start- en landingsprocedures volgens het voorgeschreven model meer geluidwinst oplevert dan volgens internationaal gehanteerde rekenmethoden. Bij de start schat het rekenvoorschrift de geluidwinst van lager vliegen hoger in omdat de bodem in dat model voor meer geluiddemping zorgt. Bij de landing leidt dit juist tot een beperkte onderschatting van de winst. Verder kunnen de motorvermogens van de vliegtuigtypes uit het rekenvoorschrift verschillen van die gebruikt in internationaal gehanteerde rekenmethoden. Ook dat beïnvloedt de berekende geluidwinst.
De bevindingen wijzen erop dat de voorgestelde nieuwe start- en landingsprocedures minder geluidwinst opleveren voor de verdere groei van de luchthaven dan gedacht. De Commissie adviseert eerst de methoden te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend. Pas daarna kan een goed onderbouwd besluit worden genomen over de verdeling van de vrijkomende geluidruimte voor de verdere groei van de luchthaven.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het nieuwe stelsel verdeelt de geluidhinder anders over het gebied rondom Schiphol. De Commissie m.e.r. adviseert daarom in het rapport niet alleen de totale hinder van het oude stelsel met die van het nieuwe te vergelijken, maar ook te laten zien waar de hinder wijzigt. Uit de zienswijzen van omwonenden en belangengroepen blijken zorgen hierover.
Naar het oordeel van de Commissie functioneert het nieuwe stelsel naar behoren indien voor de meeste, zo niet alle vliegscenario’s de milieuhinder afneemt ten opzichte van die in het huidige stelsel. Daardoor zou Schiphol binnen de beschikbare milieuruimte meer vluchten kunnen uitvoeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amsterdam Airport Schiphol

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D06.2 2011: start/landingsbaan

Bijgewerkt op: 19 jan 2021