3054. Vredenburghlaan / Bentwoudlaan / Verlengde Beethovenlaan, gemeente Waddinxveen

De provincie Zuid-Holland wil de Randweg Waddinxveen aanleggen (Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan). Voordat de gemeenteraad van Waddinxveen over de bestemmingsplannen besluit, onderzoekt de Provincie Zuid-Holland eerst de milieugevolgen van dat plan in een milieueffectrapport. In eerder advies constateerde de Commissie dat in het rapport nog belangrijke milieu informatie ontbrak. De Provincie heeft het rapport laten aanpassen en de gemeente heeft de Commissie opnieuw om advies gevraagd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-06-2015 Aankondiging start procedure
18-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
24-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-03-2016 Ter inzage legging MER
15-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
24-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-04-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Het rapport zet nu ook op compacte en heldere wijze uiteen welke geluidmaatregelen genomen kunnen worden en wat de effecten daarvan zijn. Het rapport onderbouwt dat met een combinatie van maatregelen een acceptabel woonklimaat mogelijk is voor omliggende woningen. Het gaat dan om de toepassing van zogenaamd stiller asfalt op de hele Vredenburghlaan, een snelheidslimiet van 50 km/u op sommige delen van de Vredenburghlaan en een aardenwal of een geluidscherm ter hoogte van ’t Suyt.
Het rapport geeft nu ook een goed beeld van de gevolgen voor het landschap overdag en ’s nachts. Op het kruispunt met de Beijerincklaan is nieuwe beplanting nodig om de vliegroute van de dwergvleermuis in stand te houden.
De Commissie vindt dat er met het milieueffectrapport nu goede en bruikbare milieu informatie beschikbaar is voor een afgewogen besluit over de randweg.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie waardeert dat het milieueffectrapport in een vroegtijdig stadium is opgesteld, zodat er ruimte is voor het maken van relevante keuzes in de verdere planvorming. Het rapport laat zien dat alle onderzochte alternatieven voldoen aan de doelen van het plan: ontsluiting van Waddinxveen op de A12 en A20, ontlasting van de kern van Waddinxveen, ontsluiting van Glasparel+ en Triangel. Het doel om de N207 op de oostoever van de Gouwe te ontlasten wordt minder bereikt.
De mogelijke effecten op de natuur door onder meer oppervlakteverlies, versnippering en verstoring zijn goed in beeld gebracht. Het rapport beschrijft maatregelen, zoals behoud van groen of nieuwe aanplant om de vliegroutes voor vleermuizen te behouden.

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de uitvoeringsgarantie verder uit te werken zodat duidelijk wordt of en welke maatregelen nodig zijn om de effecten van geluid te verminderen. Ook adviseert de Commissie mogelijke maatregelen voor het landschap inzichtelijk te maken voordat over het plan besloten wordt. De provincie heeft laten weten het rapport aan te vullen, waarna de gemeente de Commissie opnieuw om advies zal vragen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de samenhang tussen het voornemen en andere relevante ruimtelijke projecten in beeld te brengen en te onderbouwen hoe tot de keuze voor het tracé is gekomen. Ook adviseert zij een heldere knelpuntenanalyse van de leefomgeving en verkeer gerelateerde problemen te maken en deze te vertalen in duidelijke doelstellingen en maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Yvonne van Manen
ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Waddinxveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 11 apr 2017