3058. Ede-Oost Parklaan

De gemeente Ede wil nieuwe woningen bouwen in de Veluwse Poort (Ede-Oost). Om deze nieuwe woonwijk goed te ontsluiten en de drukte op verschillende bestaande wegen aan te pakken wil de gemeente Ede een nieuwe weg aanleggen, de Parklaan. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De milieugevolgen van dit plan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De Commissie oordeelde eerder dat het rapport niet compleet was. De gemeente heeft daarop het rapport laten aanpassen. De gemeenteraad van Ede heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2015 Kennisgeving MER
04-06-2015 Ter inzage legging MER
23-09-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
11-11-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport beschrijft een nieuw alternatief waarbij alleen het zuidelijk deel van de Parklaan wordt aangelegd. Het rapport maakt inzichtelijk in welke mate met dit alternatief de projectdoelstellingen kunnen worden bereikt. De milieueffecten van het wel of niet aanleggen van het Noordelijk deel zijn goed onderzocht. Het gaat daarbij om de afweging tussen effecten op natuur en landschap versus geluidhinder en leefomgeving. De gemeente kan met deze informatie een goed onderbouwde afweging maken over het bestemmingsplan. De Commissie vindt dan ook dat het rapport nu volledig is.

 

Voorlopig toetsingsadvies
In een eerdere fase was de gemeente van plan 4.500 woningen te bouwen. In het nieuwe plan zijn dat 3.000 woningen. De prognoses voor het verkeer in en rond de nieuwe woonwijk zijn mede hierdoor dan ook lager dan in de eerdere fase. Uit analyses blijkt echter dat er ook met 3000 woningen nog steeds knelpunten zijn en dat de aanleg van de Parklaan zeker nuttig is. Uit het milieueffectrapport blijkt echter niet of dit ook met minder ingrijpende infrastructurele maatregelen kan, denk aan deels aanleggen van de Parklaan, voorlopig alleen het zuidelijk deel, waardoor er mogelijk minder negatieve gevolgen zijn voor natuur, landschap, cultuurhistorie en de leefomgeving.
De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te vullen. De gemeente heeft aangegeven deze aanvulling te maken en deze voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 13 nov 2015