3059. Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

De Provincie Overijssel, de gemeenten Enschede en Dinkelland, en Area Development Twente (ADT) willen de voormalige militaire luchtmachtbasis Twente ontwikkelen tot een Technology Base (TecBT). De plannen voor een commerciële burgerluchthaven zijn van de baan, maar om de luchthaven te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van TecBT is voor het einde van 2016 een nieuw luchthavenbesluit nodig. De structuurvisie van de provincie en bestemmingsplannen van de gemeenten worden eveneens aange-past. Voordat de Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraden van Enschede en Dinkelland een besluit nemen willen ze de milieugevolgen onderzoeken in een milieueffectrapport. Zij hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-06-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
17-05-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2016 Ter inzage legging MER
06-09-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert duidelijk aan te geven hoe de eerder vastgestelde beleidskaders voor de gebiedsontwikkeling van luchthaven Twente worden aangepast voor de ontwikkeling van TecBT en wat de effecten van de ontwikkeling zijn voor verkeer, natuur, leefomgeving en landschap. Ook is het belangrijk om de samenhang tussen de ontwikkeling van TecBT en andere gebiedsontwikkelingen in beeld te brengen en de milieueffecten daarvan te beschrijven. Geef ook inzicht in de cumulatieve effecten met ruimtelijke en infrastructurele projecten in de omgeving van het plangebied.


Toetsingsadvies
Het integrale milieueffectrapport gaat uitgebreid in op de effecten van de gebiedsontwikkelingen. De effecten op natuur, leefomgeving, verkeer, landschap en cultuurhistorie zijn in samenhang beschreven. Het rapport geeft een goed beeld van de veranderingen die in het gebied zullen optreden als gevolg van de gebiedsontwikkelingen en bevat daarmee nuttige informatie voor de besluitvorming. De Commissie maakt wel nog het voorbehoud dat de Provincie ten behoeve van de besluitvorming duidelijk moet maken hoe de gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in het nationaal Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarmee effecten op stikstofgevoelige natuur worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjoerd Dirksen
ing. Nico Faber
ir. Wim Keijsers
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Area Development Twente (ADT)

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 13 sep 2016