3071. Bestemmingsplan buitengebied Heemskerk

De gemeente Heemskerk wil voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Dit plan geeft ruimte voor groei grondgebonden veehouderij en tuinbouw. Voordat de gemeenteraad van Heemskerk hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-08-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-09-2015 Kennisgeving MER
21-09-2015 Ter inzage legging MER
03-11-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat in een de ‘worst case’-situatie de milieubelasting van veehouderijen en tuinbouw te hoog zal zijn. Het rapport kijkt vervolgens naar mogelijkheden om de milieubelasting te verkleinen. Bijvoorbeeld op een aantal locaties geen veehouderij toestaan om de daaraan verbonden ammoniakuitstoot terug te dringen. Het is de Commissie onduidelijk of met deze beperkingen aantasting van natuurgebieden zoals Noordhollands Duinreservaat, Polder Westzaan, Kennemerland-Zuid, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en de Eilandspolder voldoende voorkomen wordt. In deze gebieden komt bijvoorbeeld grijze duinen en vochtige duinvalleien voor die gevoelig zijn voor ammoniak. De Commissie mist ook milieu-informatie over waterkwaliteit, geurhinder en effecten op het landschap. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heemskerk

Bevoegd gezag
Gemeente Heemskerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 23 nov 2015