3076. Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten

Nuclear Research and consultancy Group (NRG) moet vanaf 2017, vanwege internationale afspraken, overstappen van hoog- naar laagverrijkt uranium voor de productie van molybdeen-99. Molybdeen-99 wordt gevormd bij de splijting van uranium en levert de grondstof die ziekenhuizen bij tal van nucleair geneeskundige onderzoeken gebruiken. De productie vindt plaats in de ‘hot cell laboratories’ van NRG die zijn gevestigd op de onderzoekslocatie Petten. Om het productieproces te wijzigen moeten installaties worden aangepast en is een nieuwe Kernenergiewet-vergunning nodig. Voordat over de vergunning wordt besloten, heeft NRG de milieugevolgen in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd om het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-09-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-12-2015 Aankondiging start procedure
24-12-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-02-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-04-2017 Ter inzage legging MER
23-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Laagverrijkt uranium is, in tegenstelling tot hoogverrijkt uranium, ongeschikt voor kernwapens. De proceswijziging leidt ertoe dat de mogelijkheid dat derden het materiaal verkeerd gebruiken, wordt weggenomen. Daarmee wordt het hoofddoel van het project gerealiseerd. Samengevat concludeert de Commissie dat de aanpassing van het productieproces niet tot gevolg heeft dat de milieueffecten van de molybdeenproductie noemenswaardig wijzigen. Ook in de nieuwe situatie voldoen de installaties ruim aan alle wettelijke randvoorwaarden.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet goed beschrijven hoe het molybdeen geproduceerd wordt, waarom de installaties moeten worden aangepast en om welke aanpassingen het gaat. Dat is nodig om goed te begrijpen waarom, waar en in welke mate de milieueffecten van het productieproces zullen wijzigen, in het bijzonder de stralingsbelasting.
De Commissie adviseert in het rapport niet alleen te beschrijven wat de gevolgen zijn bij een normale bedrijfsvoering, maar ook uiteen te zetten welke incidenten denkbaar zijn en welke effecten die op de omgeving kunnen hebben.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
dr. Ronald Smetsers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuclear Research and consultancy Group (NRG)

Bevoegd gezag
Ministerie van infrastructuur en milieu
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.4/5 2011: splijtstoffen

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018