3079. Bestemmingsplan buitengebied Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze wil met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied ruimte bieden voor ontwikkelingen van agrarische bedrijven. Het plan biedt ruimte voor het vergroten van de agrarische bouwvlakken tot ten hoogste 2 hectare. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-10-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-01-2016 Kennisgeving MER
07-01-2016 Ter inzage legging MER
03-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het rapport onvoldoende ingaat op de vraag hoe negatieve effecten van luchtverontreiniging op Natuurgebieden kunnen worden voorkomen. In het plangebied liggen de natuurgebieden Drentsche Aa en Elperstroom en aangrenzend liggen nog een aantal beschermde natuurgebieden. Maatregelen aan agrarische bedrijven waarmee deze effecten kunnen worden voorkomen zijn onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is niet duidelijk of de uitbreidingen teveel natuurschade veroorzaken. De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te passen en in te gaan op maatregelen die voor alle bedrijven praktisch uitvoerbaar zijn, daarbij valt te denken aan de toepassing van staltechnieken, beperking van het aantal dieren of de grootte van het bouwblok.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Aa en Hunze

Bevoegd gezag
Gemeente Aa en Hunze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018