3086. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen

De gemeente Schagen wil op de onderzoekslocatie Petten de bouw van de Pallas-reactor mogelijk maken. Met deze onderzoeksreactor zullen onder andere medische en industriële isotopen worden geproduceerd. Hij gaat de Hoge Flux Reactor vervangen. Voor de gemeenteraad van Schagen een besluit neemt over dit plan, zijn de milieueffecten van de reactor beschreven in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-02-2016 Aankondiging start procedure
12-02-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-04-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport benoemt de bedrijfsmatige kansen en risico’s die zijn verbonden aan het bouwen van een nieuwe onderzoeksreactor. Verder onderzoekt en vergelijkt het de milieueffecten van verschillende varianten voor de bouwhoogte en voor de koeling van de reactor. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen effecten die optreden in de bouwfase en in de gebruiksfase van de reactor. Daarbij is ook naar het eventuele tijdelijk in werking zijn van beide reactoren gekeken. Het rapport laat zien waar maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Het beschrijft ook welke aspecten aandacht vragen bij het uitwerken van de volgende fase, waarin de aanvraag van een vergunning op grond van de Kernenergiewet wordt voorbereid.
In het plan wordt nog geen keuze gemaakt voor de wijze van koelen en voor de hoogte van de reactor. De Commissie adviseert de gemeente om bij haar besluit aan te geven wanneer en hoe dat zal gebeuren.

Advies over reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet onderbouwen waarom een nieuwe reactor nodig is en waar ruimte is voor een dergelijk reactor. Het moet de milieugevolgen in kaart brengen die spelen bij de ruimtelijke inpassing van de reactor of waaraan belangrijke risico’s zijn verbonden. Voorbeelden zijn de gevolgen voor het landschap en de beschermde natuur rond de locatie of de geschiktheid van de ondergrond voor de bouw van een reactor.
Het rapport moet duidelijk maken of en onder welke voorwaarden een reactor met het maximaal benodigde vermogen inpasbaar is op de locatie. Dit betekent dat moet wor-den uitgegaan van de maximale behoefte aan koelvermogen, het maximale bouwvolume en de maximaal aanwezige hoeveelheden radioactieve (afval)stoffen. Ook moet worden uitgegaan van het tijdelijk gelijktijdig exploiteren van de bestaande reactor en de nieuwe reactor.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
dr. Ronald Smetsers
ir. Paul van Vugt
drs. Jan van der Winden
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.3 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant v

Bijgewerkt op: 01 mei 2018