3100. Bestemmingsplan Hoefweg-Zuid 2016, Lansingerland

De gemeente Lansingerland stelt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Bleizo een Omgevingsplan op. Dit plan moet ruimte bieden aan bedrijvigheid, kantoren, recreatie, maatschappelijke functies en andere stedelijke voorzieningen. Het plan gaat uit van verschillende ontwikkelingszones rond het nieuwe station Lansingerland – Zoetermeer. Activiteiten die veel bezoekers trekken kunnen zich rondom het station vestigen. Voordat de gemeenteraad besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-01-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-02-2016 Aankondiging start procedure
09-02-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-04-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
19-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2017 Ter inzage legging MER
10-01-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente heeft de ambitie om het nieuwe OV-knooppunt/treinstation verder te ontwikkelen door de vestiging van publiekstrekkers zoals onderwijsinstellingen. Zij wil dit doen door een flexibel plan vast te stellen. Dit plan staat ook toe dat milieuhinderlijke bedrijven zich in het gebied kunnen vestigen. De komst van dergelijke bedrijven kan de ontwikkeling van publiekstrekkers nabij het station echter beperken en daarmee de ambities beïnvloeden. Het rapport gaat hier onvoldoende op in. Daarnaast constateert de Commissie dat nog niet alle milieueffecten voldoende zijn beschreven. De effecten op landschap en duurzaamheid zijn bijvoorbeeld niet onderbouwd, de effecten van luchtverontreiniging op natuur zijn niet volledig en de effecten van geluid en lucht zijn te positief weergegeven. De Commissie adviseert daarom eerst het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over het Omgevingsplan. Zo kan deze informatie worden betrokken bij de besluitvorming.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert om in het rapport de huidige situatie in het omringende gebied goed te beschrijven vanwege onder andere de bestaande infrastructuur en bedrijvigheid. Daarmee worden de beperkingen en mogelijkheden voor het project inzichtelijker. Ook adviseert de Commissie om een monitoringsprogramma op stellen met maatregelen achter de hand om bij te kunnen sturen als ambities voor het project en milieunormen niet worden gehaald.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 11 jan 2018