3113. Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar

De gemeente Zevenaar wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Het plan moet ervoor zorgen dat initiatieven makkelijk, snel en goedkoop kunnen worden afgehandeld. Tegelijkertijd moet het plan de kwaliteiten van het buitengebied beschermen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente van Zevenaar heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-02-2016 Kennisgeving MER
18-02-2016 Ter inzage legging MER
22-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Om initiatieven makkelijker en sneller af te handelen, worden in het nieuwe plan zoveel mogelijk bestaande beschermingsregels voor bijvoorbeeld kappen, dempen en verharden geschrapt. Volgens de gemeente biedt andere regelgeving hiervoor al voldoende bescherming. In het milieueffectrapport is echter niet onderzocht of de keuze voor minder regels tot milieueffecten leidt.
Daarnaast blijkt uit het rapport dat het plan leidt tot een forse toename van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, Landgoederen Brummen en Rijntakken. Het rapport beschrijft geen alternatief dat voldoende maatregelen bevat om aantasting van deze gebieden te voorkomen.
De Commissie m.e.r. adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit over het plan te nemen. De gemeente heeft besloten om een eventuele aanvulling op het milieueffectrapport niet aan de Commissie m.e.r. ter toetsing voor te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zevenaar

Bevoegd gezag
Gemeente Zevenaar

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 22 apr 2016