3118. Verlenging en uitbreiding zilverzandwinning en gebiedsontwikkeling Sibelcogroeve

Sibelco Benelux B.V. wint zilverzand in een groeve in het zuidoosten van de provincie Limburg, in de gemeenten Heerlen en Landgraaf. De huidige ontgrondingsvergunning geldt tot begin 2020. Omdat de groeve begin 2020 nog niet volledig uitgebaat zal zijn, wil Sibelco de ontgrondingstermijn verlengen. Bovendien wil Sibelco de ontgronding uitbreiden naar de naastgelegen mijnsteenberg, waar zilverzand onder ligt. Na de zandwinning zal het gebied worden ontwikkeld tot een openbaar toegankelijk gebied met regionale functie met ruimte voor natuur en recreatie. Voor de verlenging en uitbreiding van de zandwinning en de beoogde herinrichting moet een provinciaal inpassingsplan vastgesteld worden en is een ontgrondingsvergunning nodig.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-06-2016 Aankondiging start procedure
17-06-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport te beschrijven wat de meerwaarde voor de regio is door de herinrichting van het gebied, waarbij vooral gelet wordt op natuur, landschap en recreatie. Ook adviseert de Commissie te onderzoeken welke effecten kunnen optreden tijdens de zilverzandwinning, onder andere door het vergraven en verplaatsen van de mijnsteenberg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Sjef Jansen
ing. Bart van Pagée
ing. Caspar Slijpen
ir. Theo Witjes

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Rixt Kooistra

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sibelco Benelux B.V.
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 12 feb 2018