3124. Partiƫle herziening bestemmingsplan buitengebied Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht herziet deels het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met de herziening wil de gemeente onder meer de uitbreiding van agrarische bedrijven mogelijk maken, kleinschalige windturbines toestaan en het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen. Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-05-2016 Kennisgeving MER
19-05-2016 Ter inzage legging MER
20-07-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat een grondig en gedetailleerd onderzoek van de milieueffecten. Verzekerd is dat de al door stikstofdepositie overbelaste Natura 2000-gebieden, waaronder de Brabantse Wal, niet verder belast worden, terwijl wel enige uitbreiding van bestaande veehouderijen mogelijk is. Daarbij is ook het behoud van landschappelijke waarden verzekerd. De uitkomsten van het milieueffectrapport zijn goed vertaald in de herziening van het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Jan van der Grift
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woensdrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018