3129. Versterking Markermeerdijken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Markermeerdijken versterken tussen Amsterdam en Hoorn. Voordat de Provincie Noord-Holland besluit over dit plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
13-04-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
20-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-2017 Kennisgeving MER
14-12-2017 Ter inzage legging MER
22-03-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
09-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies milieueffectrapport en aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het milieueffectrapport
In het eerdere milieueffectrapport ontbrak informatie over de veiligheidsberekeningen om de omvang van de dijkversterking te bepalen. Deze informatie is nodig om te beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Het rapport is nu aangevuld met deze informatie. Uit de aanvullende informatie blijkt ook dat op sommige plaatsen een oplossing mogelijk is met minder gevolgen voor natuur en landschap. Negatieve effecten op landschap, cultuurhistorische en archeologische waarden en de woon- en leefomgeving blijven echter aanzienlijk. De uitwerking en detaillering van het dijkontwerp en uitvoering bieden op veel locaties nog mogelijkheden om deze gevolgen te beperken.

Toetsingsadvies
De Markermeerdijken en omgeving kenmerken zich door bijzondere natuur, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. Veel van deze waarden zijn beschermd en moeten behouden blijven. Het milieueffectrapport beschrijft verschillende oplossingen voor de dijkversterking. De beschreven oplossingen hebben op veel plaatsen negatieve effecten. Denk hierbij aan aantasting van de historische dijk, veranderingen in het landschap en gevolgen voor de natuur. In het rapport ontbreken de resultaten van veiligheidsberekeningen waaruit de benodigde omvang van de dijkversterking is af te leiden. Dit is belangrijke informatie om te kunnen beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Ook mist de Commissie in het rapport op enkele deeltrajecten nog onderzoek naar combinaties van maatregelen die minder effecten hebben op landschap en cultuurhistorie. De Commissie adviseert de provincie om de ontbrekende informatie eerst in beeld te brengen en pas daarna het besluit over het Projectplan Waterwet te nemen.

Tussentijds toetsingsadvies
De Markermeerdijken en omgeving kenmerken zich door bijzondere natuur, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische waarden. De waarden zijn veelal beschermd en behoud ervan is het uitgangspunt. Het concept-milieueffectrapport beschrijft vooral technische oplossingen voor de dijkversterking. Deze hebben op veel plaatsen negatieve effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantasting van beschermde dijken, veranderingen in het landschap en hinder voor omwonenden door langdurige grondwerkzaamheden. De Commissie adviseert om in het definitieve rapport, met open vizier en met het oog op zowel de veiligheid als de hoge waarden van het gebied, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking verder uit te werken. Met deze informatie kan een versterking van de dijk optimaal worden ingepast. De Commissie geeft ook een aantal aanbevelingen over het meenemen van de hinder tijdens de aanleg, de onderbouwing van de omvang van de nieuwe dijk, en de effecten van de dijkversterking op landschap, archeologie en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Alliantie Markermeerdijken

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C03 2011: binnenvaarweg
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 12 jul 2018